BOUPPTECKNING

Vid ett dödsfall bildas ett dödsbo, vilket är en juridisk person som äger den avlidnes samtliga tillgångar. Dödsboet tar både över tillgångarna och skulderna och lämnar över dessa till en eller flera parter vid ett arvskifte.
Flera personer kan ingå i ett dödsbo och det är upp till dessa personer att göra en bouppteckning. Det innebär att alla tillgångar och skulder ska sammanställas skriftligt. Denna bouppteckning ska skickas till Skatteverket inom tre månader efter att personen dött.
Skulle det vara så att dödsboets tillgångar är mycket små kan det räcka med att personerna som ansvarar för dödsboet tar kontakt med socialnämnden hos kommunen. Då gör kommunen en dödsboanmälan till Skatteverket åt dödsboet.
Bouppteckningen ska utföras av en person som känner till dödsboets egendom och ekonomi. Personen som tar hand om detta kallas för dödsboets bouppgivare. Det går även bra att anlita en jurist eller en begravningsbyrå för att få hjälp med bouppteckningen.

En bouppgivare har även en annan uppgift, nämligen att utse två förrättningsmän. Det är två utomstående personer som ska intyga om att allt utförts på ett korrekt sätt och att värderingarna i bouppteckningen stämmer. Förrättningsmännen får inte vara familjemedlemmar och de får inte heller ha någon rätt att ärva något från dödsboet. De behöver inte heller vara jurister men det är vanligt att familjerättsjurister används för detta syfte.

Det är upp till dödsbodelägarna att bestämma ett datum och en tids för bouppteckningsförrättningen. Det är vid detta tillfälle som alla dödsbodelägarna ska träffas och gå igenom tillgångarna och skulderna. Om den avlidne personen har en efterlevande sambo bör även denna person finnas med på bouppteckningsförrättningen. Det går även att lämna en fullmakt åt en annan person att närvara i ens ställe.
Efter bouppteckningsförrättningen av dödsboet har man en månad på sig att skicka bouppteckningen till Skatteverket. När bouppteckningen har registrerats skickas den tillbaka. Då kan bouppteckningsförrättarna meddela att ett arvskifte kan genomföras.

Våra tjänster

Dödsbon – helhet
Städning
Bortforsling
Värdering & Uppköp
Flytthjälp

 

Kontakta oss